Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Tài khoản giảm trừ doanh thu 521 theo thông tư 200 và 133 là gì?

Các khoản giảm trừ doanh thu là gì? Tài khoản giảm trừ doanh thu 521 theo thông tư 200 và 133 được quy định như thế nào? Tìm hiểu chi tiết ngay tại bài viết này.

Tai khoan giam tru doanh thu

Các tài khoản giảm trừ doanh thu là gì?

Các khoản giảm trừ doanh thu là gì?

Là các khoản phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm của các doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Các khoản giảm trừ doanh thu đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

 • Chiết khấu thương mại là: một khoản hàng bán giảm giá cho khách khi mua hàng hóa, sản phẩm tại doanh nghiệp với số lượng lớn.
 • Giảm giá hàng bán là: là khoản hàng bán giảm giá cho khách khi mua hàng hóa, sản phẩm tại doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về chất lượng như 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hàng bán bị trả lại là hàng hóa, sản phẩm mà khách đã mua mà trả lại cho doanh nghiệp vì kém chất lượng, chủng loại,…

hach toan tai khoan 521

Khái niệm tài khoản giảm trừ doanh thu

 

Tài khoản 521 theo thông tư 200 và 133

Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200 và 133 được định khoản bằng 2 phương pháp: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

 

 tai khoan giam tru doanh thu 521

Hướng dẫn định khoản tài khoản 521 theo thông tư 200 và 133 dưới đây

Chiết khấu thương mại: TK 5211

Theo thông tư 200:

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ:
  • Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu ( 5211, 5213)
  • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
  • Có TK 111, 112, 131,..
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp
  • Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu ( 5211, 5213)
  • Có TK 111, 112, 131,..

Theo thông tư 133

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ:
  • Nợ TK 511: Phần chiết khấu cho khách hàng chưa thuế GTGT
  • Nợ TK 333: Phần thuế GTGT trên giá trị hàng chiết khấu cho khách hàng
  • Có TK 131: Tổng giá trị chiết khấu cho khách hàng
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp
  • Nợ TK 511: Phần chiết khấu cho khách hàng chưa thuế GTGT
  • Có TK 131: Tổng giá trị chiết khấu cho khách hàng

Giảm giá hàng bán: TK 5213

Theo thông tư 200:

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ:
  • Nợ TK 5213: giá trị hàng giảm cho khách hàng
  • Nợ TK 3331: Thuế GTGT đã ghi giảm hay ghi nhận
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị hàng giảm cho khách hàng
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp
  • Nợ TK 5213: giá trị hàng giảm cho khách hàng
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị hàng giảm cho khách hàng

Theo thông tư 133:

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ:
  • Nợ TK 511: Giảm giá trị hàng bán cho khách hàng khi chưa có thuế GTGT
  • Nợ TK 333: phần thuế GTGT trên giá trị giảm giá hàng bán
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị giảm giá hàng bán
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp:
  • Nợ TK 511: Giảm giá trị hàng bán cho khách hàng khi chưa có thuế GTGT
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng giá trị giảm giá hàng bán

Hàng bán bị trả lại: TK 5212

Theo thông tư 200:

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ:
  • Nợ TK 5212: doanh thu của số hàng bị trả lại ghi nhận giảm
  • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp đã ghi nhận nay ghi giảm
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng doanh thu bao gồm cả thuế ghi nhận giảm
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp
  • Nợ TK 5212: doanh thu của số hàng bị trả lại ghi nhận giảm
  • Có TK 111, 112, 131: Tổng doanh thu bao gồm cả thuế ghi nhận giảm
 • Nghiệp vụ cho hàng tồn kho
  • Nợ TK 156: giá trị hàng bị trả lại nhập kho
  • Có TK 632: giá vốn hàng bị trả lại ghi nhận giảm

Theo thông tư 133:

 • Định khoản theo phương pháp khấu trừ
  • Nợ TK 511: Giá trị hàng bán bị trả lại khi chưa có thuế GTGT
  • Nợ TK 333: Phần thuế GTGT của hàng đã bán bị trả lại
  • Có TK 131: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại
 • Định khoản theo phương pháp trực tiếp
  • Nợ TK 511: Giá trị hàng bán bị trả lại khi chưa có thuế GTGT
  • Có TK 131: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại

Đó là hướng dẫn về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu mà đơn vị dịch vụ kế toán trọn gói giá trị tại Kế toán Thiên Hùng vừa chia sẻ với các bạn. Hy vọng hỗ trợ cho các bạn kế toán viên.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ | Kế toán Thiên Hùng


Tư vấn

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn