Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Kế toán doanh thu bán hàng tài khoản 511 cơ bản kế toán viên phải nắm

Trong các điều khoản kế toán, tài khoản 511 là tài khoản cơ bản mà người kế toán viên cần nắm. Vậy “ kế toán doanh thu bán hàng là gì? thực hiện công việc gì cho doanh nghiệp hay không?” Cùng tìm hiểu xem nội dung bài viết này.

kế toán doanh thu 1

Kế toán doanh thu bán hàng mà kế toán viên cần phải nắm là gì?

Kế toán doanh thu bán hàng là gì?

Khái niệm

Doanh thu bán hàng là tổng giá trị lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, giúp cho vốn sở hữu tăng lên.

Doanh thu bán hàng chỉ bao gồm giá trị lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được hoặc sẽ thu được.

Kế toán tài khoản doanh thu bán hàng là hạch toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong một kỳ kế toán. Tùy theo mỗi doanh nghiệp mà kỳ kế toán là theo tháng và năm, hoặc theo quý và năm.

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm từ người bán sang người mua. Hay nói cách khác là thời điểm người mua chấp nhận thanh toán cho người bán hoặc trả tiền cho người bán.

kế toán doanh thu 2

Nguyên tắc hạch toán doanh thu

Nguyên tắc hạch toán doanh thu

Nguyên tắc hạch toán doanh thu và chi phí được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp. Khi nhận được một khoản doanh thu thì phải nhận một khoản chi phí tương ứng liên quan đến tạo ra doanh thu đó.

Tài khoản 511 - Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 là gì?

Tài khoản 511 là tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Là tài khoản dùng để thực hiện doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, trong đó: bao gồm cả doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong một tập đoàn.

Điều kiện ghi nhận tài khoản 511

Điều kiện ghi nhận tài khoản 511 được chia thành 2 loại doanh thu:

 • Doanh thu bán hàng phải đảm bảo đáp ứng đủ 5 điều kiện dưới đây:
  • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và những lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua.
  • Doanh nghiệp không nắm quyền quản lý hàng hóa như người kiểm soát hàng hóa hoặc người sở hữu.
  • Xác định tương đối chắc chắn về doanh thu
  • Doanh nghiệp sẽ thu được và sẽ thu được những lợi ích kinh tế từ việc mua bán hàng.
  • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch mua bán hàng.
 • Doanh thu cung cấp dịch vụ phải đảm bảo đáp ứng đủ 4 điều kiện dưới đây:
  • Xác định tương đối chắc chắn về doanh thu
  • Đảm bảo thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch dịch vụ đó.
  • Xác định các công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán
  • Xác định các chi phí phát sinh trong giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch đó.

kế toán doanh thu 3

Điều kiện ghi nhận tài khoản 511

Phương pháp xác định tài khoản 511

Phương pháp xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được tính bằng công thức như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.

Trong đó: Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng là Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại; giảm giá hàng bán và thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, VAT trực tiếp.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại TPHCM

Tham khảo: Tài khoản giảm trừ doanh thu 521 theo thông tư 200 và 133 là gì?Tư vấn

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn