Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

SL A1         100 SL A2       150
Khoản mục phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí dở dang cuối kỳ Giảm giá thành Tổng giá thành thực tế nhóm sản phẩm Tổng giá thành kế hoạch nhóm sản phẩm Tỷ lệ tính giá thành nhóm sản phẩm SP A1 SP A2 CP định mức
Giá thành thực tế đơn vị Tổng giá thành thực tế Giá thành thực tế đơn vị Tổng giá thành thực tế A1 A2
Chi phí NVL TT 60,000 408,000 26,000 0 442,000 340,000 1.2255 1,225.5 122,553 1,960.9 294,128 1,000 1,600
Chi phí NC TT 10,000 78,000 16,500 0 71,500 65,000 1.2255 245.1 24,511 367.7 55,149 200 300
Chi phí SXC 9,000 56,000 2,500 0 62,500 65,000 1.2255 245.1 24,511 367.7 55,149 200 300
Tổng cộng 79,000 542,000 45,000 0 576,000 470,000 1.2255 1,716 171,574 2,696 404,426

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn