Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Bài 0:

Chi phí khả biến đơn vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2.000 đ/giờ

Thay vào mức độ hoạt động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào mức độ hoạt động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è Công thức dự đóan chi phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong tháng tới, nếu chạy máy 2.000 giờ thì chi phí bảo trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

 1. Mức độ hoạt động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 phòng = 16.000.000đ/ngày

Mức độ hoạt động thấp nhất: 50% x 200 phòng = 100 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức thấp nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi phí khả biến mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

 1. Chi phí khả biến 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức hoạt động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

 1. Vậy công thức dự đoán chi phí một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu tháng sau số phòng được thuê là  65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì chi phí dự kiến của một tháng là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

 1. Chi phí hoạt động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 phòng x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 phòng x 30 ngày

Ta thấy, ở mức độ hoạt động càng cao càng tiết kiệm được chi phí bất biến

Bài 2:

Chi phí khả biến đơn vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào mức độ hoạt động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è Công thức dự đóan chi phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu bán 7.500 sp, chi phí sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

                Chỉ tiêu                                                 Tổng số              Đơn vị           Tỷ lệ

                         Doanh thu (7.500 x 32.000)              240.000.000          32.000         100 %

                     (-) Chi phí khả biến                                153.375.000          20.450         63,9 %

* Giá vốn (7.500 x 14.000) =       105.000.000

* Hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua ngoài (7.500 x 1.650) = 12.375.000

                     (=) Số sư đảm phí                                     86.625.000           11.550         36,1 %

                     (-) Chi phí bất biến                                  61.600.000

* Chi phí quảng cáo          25.000.000

* Lương quản lý                20.000.000

* Chi phí khấu hao TSCĐ   8.000.000

* CP DV mua ngoài           8.600.000

                   (=) Thu nhập thuần                                    25.025.000                

Bài 3:

 1. Lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) Chi phí khả biến (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) Chi phí bất biến

27.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 sản phẩm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

 1. a. Giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x slượng tiêu thụ – định phí

                    = (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

 1. Tăng định phí lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm phí đvị x sltiêu thụ) – (bất biến cũ + bất biến tăng thêm)

                    = (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

 1. Giảm giá 200đ/sp và tăng định phí 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x sltiêu thụ – (bất biến cũ + bất biến tăng thêm)

                    = (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu bán theo sản lượng tiêu thụ tối đa là 15.000sp thì nên chọn phương án c vì có lợi nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu xét về độ lớn đòn bẩy kinh doanh (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,5%

à C có độ lớn đòn bẩy KD nhỏ nhất nghĩa là: nếu không tiêu thụ được tối đa năng lực mà sản lượng tiêu thụ giảm thì phương án C cũng có tốc độ giảm lợi nhuận thấp nhất.

 1. Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí vận chuyển: 720.000 / 3000                            =      240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000                                       =   2.000 đ/sp

Chi phí khả biến                                                        =    4.500đ/sp

Định phí                                                                    =                0

 • Để đáp ứng yêu cầu chỉ cần giá bán 1 đơn vị =   740 đ/sp
 • Vậy giá bán thực hiện là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá bán

Tổng CPKB

SDĐP đơn vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ 13.000 sản phẩm, P = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng bất biến 180.000.000đ.

 1. Tỷ lệ số dư đảm phí = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

 1. Đầu tư cho quảng cáo 16.000.000đ/tháng thì Dthu tăng thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + Doanh thu tăng) x tỷ lệ sdđp – (đphí mới + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu  thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu thụ x SDĐPđvị - (đphí mới + đphí cũ) = [(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)] - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết Lợi nhuận cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận mới = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

 1. Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí mới (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

 1. Tăng biến phí 1.200đ/sp, lợi nhuận 9.000.000đ à Klượng tiêu thụ bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ tại mức lợi nhuận = = = 17.500 (sp)

 1. Giảm 50% CPKB nhưng làm tăng thêm CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP bất biến (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy tại mức sản lượng tiêu thụ 20.000 sản phẩm thì nên tiến hành tự động hóa khi doanh nghiệp tự động hóa sẽ làm thay đổi kết cấu chi phí. Số dư đảm phí còn cao khi làm ăn có triển vọng sẽ làm lợi nhuận tăng nhanh hơn. Nếu sản lượng có xu hướng giảm thì cần xem xét lại vì độ lớn đòn bẩy KD khi tự động cao nên khi DT giảm thì LN sẽ giảm mạnh hơn khi chưa tự động.

 1. Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi bán thêm 5.000sp mà không thay đổi định phí

 • CPKBđơn vị = 000 – 4.000 =  24.000đ/sp
 • Lợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp =  000 đ/sp

                                                        Giá bán sẽ là  = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN sẽ tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp để đạt LN như năm trước thì sản lượng tiêu thụ là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) Giá bán sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ SDĐP không đổi:

                    ? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá bán = [(9.000 + 1.200) x 100%]/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB giảm 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị mới = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá bán 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy khi DT tăng cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh, nhưng khi DT sụt giảm thì lợi nhuận cũng giảm nhanh, tại mức tiêu thụ 20.000sp thì không nên tự động vì lợi nhuận chỉ là 9.600.000<24.000.000 khi chưa tự động. Nếu sản lượng tiêu thụ có triển vọng thì DN nên cân nhắc lại.

 

 

Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000)  = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000)  = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000)       = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000)       = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH   24.000.000

- CPQL     8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 1. XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

 1. CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận chuyển = 5tr/10.000sp =             500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp =                 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp =                 1.000đ/sp

Giá bán =                                       7.900đ/sp

Mà 80% giá bán hiện tại = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với giá 8.000đ/sp

 1. Độ lớn ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi nhuận tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

Cách 2:

Với độ lớn đòn bẩy KD bằng 4, mà lợi nhuận tăng 100% so với lợi nhuận cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá bán = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

 

 1. CPKB mới = 6.000 x 50% = 3.000 à SDĐPđơn vị mới = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB mới = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x Giá bán = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

 1. DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000
 2. Nếu tự thuê NV bán hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à tỷ lệ CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

 1. Nếu tiếp tục sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à Tỷ lệ CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, nay tăng tỷ lệ hoa hồng lên 5% làm CPKB cũng tăng 5% à Tỷ lệ CPKB mới = 80% + 5% = 85%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (

Bài 0:

Chi phí khả biến đơn vị

=

3.500.000

-

2.500.000

1.500

-

1.000

= 2.000 đ/giờ

Thay vào mức độ hoạt động thấp nhất, ta có:

2.500.000 = (2.000 x 1.000) + B

à B = 500.000

Thay vào mức độ hoạt động cao nhất, ta có:

3.500.000 = (2.000 x 1.500) + B

B = 500.000

è Công thức dự đóan chi phí: Y = 2.000X + 500.000

Trong tháng tới, nếu chạy máy 2.000 giờ thì chi phí bảo trì là:

Y = (2.000 x 2.000) + 500.000 = 4.500.000

Bài 1:

 1. Mức độ hoạt động cao nhất: 80% x 200 phòng = 160 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức cao nhất: 100.000đ/phòng/ngày x 160 phòng = 16.000.000đ/ngày

Mức độ hoạt động thấp nhất: 50% x 200 phòng = 100 phòng/ngày

Chi phí hoạt động ở mức thấp nhất: 360.000.000/30 ngày = 12.000.000đ/ngày

 

 

Chi phí khả biến mỗi phòng ngày

=

16.000.000 – 12.000.000

=

66.667đ/phòng/ngày

160 - 100

 1. Chi phí khả biến 1 tháng = 66.667 đ/phòng/ngày x 30 ngày = 2.000.000đ/phòng/tháng

Áp vào mức hoạt động thấp nhất, ta có: Y = aX + B

360.000.000 = (2.000.000 x 100) + B

è B = 360.000.000 – 200.000.000 = 160.000.000đ/tháng

 1. Vậy công thức dự đoán chi phí một tháng là: Y = 2.000.000X + 160.000.000

Nếu tháng sau số phòng được thuê là  65% (65% x 200 phòng = 130 phòng) thì chi phí dự kiến của một tháng là:

Y = 2.000.000 x 130 + 160.000.000 = 420.000.000đ

 1. Chi phí hoạt động bình quân cho một phòng/ngày ở các mức độ hoạt động:

80% à 100.000đ/phòng/ngày (đề cho)

65% à

420.000.000đ/tháng

=

107.692đ/phòng/ngày

130 phòng x 30 ngày

50% à

360.000.000đ/tháng

=

120.000đ/phòng/ngày

100 phòng x 30 ngày

Ta thấy, ở mức độ hoạt động càng cao càng tiết kiệm được chi phí bất biến

Bài 2:

Chi phí khả biến đơn vị

=

21.800.000

-

15.200.000

= 1.650 đ/sp

8.000

-

4.000

Thay vào mức độ hoạt động thấp nhất, ta có:

15.200.000 = 1.650 x 4.000 + B

à B = 8.600.000

è Công thức dự đóan chi phí: Y = 1.650X + 8.600.000

Trong tháng tới, nếu bán 7.500 sp, chi phí sẽ là:

Y = (1.650 x 7.500) + 8.600.000 = 20.975.000

 

                Chỉ tiêu                                                 Tổng số              Đơn vị           Tỷ lệ

                         Doanh thu (7.500 x 32.000)              240.000.000          32.000         100 %

                     (-) Chi phí khả biến                                153.375.000          20.450         63,9 %

* Giá vốn (7.500 x 14.000) =       105.000.000

* Hoa hồng (240.000.000 x 15%) = 36.000.000

* CP DV mua ngoài (7.500 x 1.650) = 12.375.000

                     (=) Số sư đảm phí                                     86.625.000           11.550         36,1 %

                     (-) Chi phí bất biến                                  61.600.000

* Chi phí quảng cáo          25.000.000

* Lương quản lý                20.000.000

* Chi phí khấu hao TSCĐ   8.000.000

* CP DV mua ngoài           8.600.000

                   (=) Thu nhập thuần                                    25.025.000                

Bài 3:

 1. Lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh (số dư đảm phí)

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỉ lệ

Doanh thu (12.000sp x 7.500đ/sp)

90.000.000

7.500

100%

(-) Chi phí khả biến (12.000sp x 4.500đ/sp)

54.000.000

4.500

60%

(=) Số dư đảm phí

36.000.000

3.000

40%

(-) Chi phí bất biến

27.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận trước thuế TNDN

9.000.000

 

 

Sản lượng hòa vốn = = = 9.000 (sản phẩm)

Dthu hòa vốn = 9.000 sản phẩm x 7.500 đ/sp = 67.500.000 (đ)

 

 1. a. Giảm giá bán 500đ/sp

Lợi nhuận a = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x slượng tiêu thụ – định phí

                    = (3.000 – 500) x 15.000 – 27.000.000 = 10.500.000đ

 1. Tăng định phí lên 7.500.000đ

Lợi nhuận b = (Sdư đảm phí đvị x sltiêu thụ) – (bất biến cũ + bất biến tăng thêm)

                    = (3.000 x 15.000) – (27.000.000 + 7.500.000) = 10.500.000đ

 1. Giảm giá 200đ/sp và tăng định phí 3.000.000đ

Lợi nhuận c = (Sdư đảm phí đvị – giảm giá) x sltiêu thụ – (bất biến cũ + bất biến tăng thêm)

                    = (3000 – 200) x 15.000 – (27.000.000 + 3.000.000) = 12.000.000đ

Nhận xét:

Nếu bán theo sản lượng tiêu thụ tối đa là 15.000sp thì nên chọn phương án c vì có lợi nhuận cao nhất: 12.000.000đ.

Hơn nữa, nếu xét về độ lớn đòn bẩy kinh doanh (=Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận) thì:

A = = 3.6 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,6%

B = = 4.3 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 4,3%

C = = 3.5 à Khi DT tăng (giảm) 1%, lợi nhuận tăng (giảm) 3,5%

à C có độ lớn đòn bẩy KD nhỏ nhất nghĩa là: nếu không tiêu thụ được tối đa năng lực mà sản lượng tiêu thụ giảm thì phương án C cũng có tốc độ giảm lợi nhuận thấp nhất.

 1. Điều kiện: = 6.750đ/sp

Chi phí vận chuyển: 720.000 / 3000                            =      240 đ/sp

Lợi nhuận: 6.000.000 / 3000                                       =   2.000 đ/sp

Chi phí khả biến                                                        =    4.500đ/sp

Định phí                                                                    =                0

 • Để đáp ứng yêu cầu chỉ cần giá bán 1 đơn vị =   740 đ/sp
 • Vậy giá bán thực hiện là: 6.750đ/sp

Bài 4:

Tình huống

Klượng bán

Tổng giá bán

Tổng CPKB

SDĐP đơn vị

Tổng CPBB

Tổng lãi (lỗ)

1

250

25.000.000

16.000.000

36.000

5.000.000

4.000.000

2

1.000

30.000.000

18.000.000

12.000

8.000.000

4.000.000

3

3.600

45.800.000

17.000.000

8.000

25.400.000

3.400.000

4

1.100

45.000.000

25.200.000

18.000

21.000.000

(1.200.000)

 

Tình huống

Doanh thu

CPKB

Tỷ lệ SDĐP

CPBB

Lãi (lỗ)

1

900.000

540.000

40

200.000

160.000

2

400.000

260.000

35

120.000

20.000

3

1.400.000

280.000

80

940.000

180.000

4

600.000

180.000

70

470.000

(50.000)

Bài 5:

Số lượng sản phẩm tiêu thụ 13.000 sản phẩm, P = 40.000đ/sp, CPKB = 28.000đ/sp, tổng bất biến 180.000.000đ.

 1. Tỷ lệ số dư đảm phí = = = 30%

Sản lượng hòa vốn = = = 15.000sp

Doanh thu hòa vốn = 15.000 x 40.000 = 600.000.000đ

hay = = 600.000.000đ

 1. Đầu tư cho quảng cáo 16.000.000đ/tháng thì Dthu tăng thêm 140.000.000đ/tháng

Lợi nhuận = (Doanh thu cũ + Doanh thu tăng) x tỷ lệ sdđp – (đphí mới + đphí cũ) = (13.500 x 40.000 + 140.000.000) x 30% - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

DT tăng 140.000.000đ à SP tiêu  thụ tăng 140.000.000/40.000 = 3.500sp

Lợi nhuận = Số sp tiêu thụ x SDĐPđvị - (đphí mới + đphí cũ) = [(3.500 + 13.500) x (40.000 – 28.000)] - (180.000.000 + 16.000.000) = 8.000.000đ

Cách khác

Nếu biết Lợi nhuận cũ là (40.000-28.000)x13.500 – 180.000.000 = -18.000.000

Lợi nhuận mới = (140.000.000 x 30% - 16.000.000) +(– 18.000.000) = 8.000.000đ

 1. Báo cáo

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Đơn vị

Tỷ lệ

Dthu (36.000 x 13.500 x 2)

972.000.000

36.000

100%

(-) CPKB (28.000 x 13.500 x 2)

756.000.000

28.000

78%

(=) SDĐP

216.000.000

8.000

22%

(-) Đphí mới (180.000.000 + 70.000.000)

250.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận trước thuế TNDN

(34.000.000)

 

 

 1. Tăng biến phí 1.200đ/sp, lợi nhuận 9.000.000đ à Klượng tiêu thụ bao nhiêu?

Số lượng tiêu thụ tại mức lợi nhuận = = = 17.500 (sp)

 1. Giảm 50% CPKB nhưng làm tăng thêm CPBB 236.000.000đ/tháng

Số lượng hòa vốn = = = 16.000sp

Doanh thu hòa vốn = 16.000sp x 40.000 đ/sp = 640.000.000đ

Chưa tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000đ/sp)

560.000.000

28.000

70%

(=) SDĐP

240.000.000

12.000

30%

(-) CP bất biến

180.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

60.000.000

 

 

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 240.000.000/60.000.000 = 4

Đã tự động hóa (sản lượng 20.000 sản phẩm)

Chỉ tiêu

Tổng số

Đơn vị

Tỷ lệ

Doanh thu (20.000sp x 40.000 đ/sp)

800.000.000

40.000

100%

(-) CPKB (20.000sp x 28.000 x 50%)

280.000.000

14.000

35%

(=) SDĐP

520.000.000

28.000

65%

(-) CP bất biến (180tr + 236 tr)

416.000.000

 

 

(=) Lợi nhuận

104.000.000

 

 

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh = SDĐP/LN = 520.000.000/104.000.000 = 5

Nhận xét: Vậy tại mức sản lượng tiêu thụ 20.000 sản phẩm thì nên tiến hành tự động hóa khi doanh nghiệp tự động hóa sẽ làm thay đổi kết cấu chi phí. Số dư đảm phí còn cao khi làm ăn có triển vọng sẽ làm lợi nhuận tăng nhanh hơn. Nếu sản lượng có xu hướng giảm thì cần xem xét lại vì độ lớn đòn bẩy KD khi tự động cao nên khi DT giảm thì LN sẽ giảm mạnh hơn khi chưa tự động.

 1. Lợi nhuận cũ = (40.000 – 28.000) x 13.500 – 180.000.000 = -18.000.000đ

Khi bán thêm 5.000sp mà không thay đổi định phí

 • CPKBđơn vị = 000 – 4.000 =  24.000đ/sp
 • Lợi nhuận 1sp = 22 tr - (-18tr) / 5.000sp =  000 đ/sp

                                                        Giá bán sẽ là  = 32.000 đ/sp

Bài 6

1)

Doanh thu (20.000 x 15.000)

300.000.000

15.000

100%

(-) CPKB (20.000 x 9.000)

180.000.000

9.000

60%

(=) SDĐP

120.000.000

6.000

40%

(-) CPBB

96.000.000

 

 

(=) TNT

24.000.000

 

 

2) XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/6.000 = 16.000sp

DTHV = CPBB/Tỷ lệ SDĐP = 96.000.000/40% = 240.000.000

Hoặc DTHV = 16.000 x 15.000 = 240.000.000

Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT = 120.000.000/24.000.000 = 5

Ý nghĩa: Tăng (giảm) 1 lần DT thì LN sẽ tăng (giảm) 5 lần

3) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp à SDĐPđvị mới = 6.000 – 1.200 = 4.800

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 96.000.000/4.800 = 20.000sp

DTHV = 20.000 x 15.000 = 300.000.000

4) Tăng CP nhân công trực tiếp lên 1.200đ/sp để đạt LN như năm trước thì sản lượng tiêu thụ là:

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (96.000.000 + 24.000.000)/(6.000 – 1.200) = 25.000sp

5) Giá bán sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ SDĐP không đổi:

                    ? à 100%

9.000 + 1.200 à 60%

Giá bán = [(9.000 + 1.200) x 100%]/60% = 17.000đ/sp

6) CPKB giảm 40%, CPBB tăng 90%

SDĐPđvị mới = 15.000 – (9.000 x 60%) = 9.600

Tỷ lệ SDĐP = SDĐPđơn vị /Giá bán 1sp = 9.600/15.000 = 64%

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = (96.000.000 x 190%)/9.600 = 19.000sp

DTHV = 19.000 x 15.000 = 285.000.000

7) Độ lớn đòn bẩy KD = SDĐP/TNT

= (9.600 x 20.000sp) / (9.600 x 20.000sp) – (96.000.000 x 190%)

= 192.000.000/192.000.000 – 182.400.000

= 192.000.000/ 9.600.000 = 20

Độ lớn đòn bẩy KD là 20>5, vậy khi DT tăng cao, lợi nhuận sẽ tăng nhanh, nhưng khi DT sụt giảm thì lợi nhuận cũng giảm nhanh, tại mức tiêu thụ 20.000sp thì không nên tự động vì lợi nhuận chỉ là 9.600.000<24.000.000 khi chưa tự động. Nếu sản lượng tiêu thụ có triển vọng thì DN nên cân nhắc lại.

 

 

Bài 7

Doanh thu (20.000 x 10.000)

200.000.000

10.000

100%

(-) CPKB

- CPNVLtt (2.400 x 20.000) = 48.000.000

- CPNCtt (1.200 x 20.000)  = 24.000.000

- CP SXC(1.100 x 20.000)  = 22.000.000

- CPBH (600 x 20.000)       = 12.000.000

- CPQL (700 x 20.000)       = 14.000.000

120.000.000

6.000

60%

(=) SDĐP

80.000.000

4.000

40%

(-) CPBB

- CPSXC 28.000.000

- CPBH   24.000.000

- CPQL     8.000.000

60.000.000

 

 

(=) TNT

20.000.000

 

 

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 60.000.000/4.000 = 15.000sp

DTHV = 15.000 x 10.000 = 150.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 1. XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 30tr)/ (4.000 – 1.000) = 30.000sp

ROI = TNT/Vốn à Vốn = TNT/ROI = 30.000.000/25% = 120.000.000

 1. CPKBđon vị = 6.000đ/sp

Vận chuyển = 5tr/10.000sp =             500đ/sp

Hoa hồng = 4tr/10.000sp =                 400đ/sp

LNMM = 10tr/10.000sp =                 1.000đ/sp

Giá bán =                                       7.900đ/sp

Mà 80% giá bán hiện tại = 80% x 10.000 = 8.000đ/sp

à Vậy thực hiện được với giá 8.000đ/sp

 1. Độ lớn ĐBKD = SDĐP/TNT = 80tr/20tr = 4

à DT tăng 10% thì lợi nhuận tăng 40%

XLNMM = (CPBB + LNMM)/SDĐPđơn vị = (60tr + 40tr)/4.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

Cách 2:

Với độ lớn đòn bẩy KD bằng 4, mà lợi nhuận tăng 100% so với lợi nhuận cũ thì:

DT tăng = 100%/4 = 25% à 25% x 200.000.000 = 50.000.000

Vậy tổng DT = 200.000.000 + 50.000.000 = 250.000.000

Số lượng sp mới = DT mới/Giá bán = 250.000.000/10.000 = 25.000sp > 24.800sp

à Không thực hiện được

 

 1. CPKB mới = 6.000 x 50% = 3.000 à SDĐPđơn vị mới = 10.000 – 3.000 = 7.000

CPBB mới = 60.000.000 x 200% = 120.000.000

XHV = CPBB/SDĐPđơn vị = 120.000.000/7.000 = 17.143 sp

DTHV = XHV x Giá bán = 17.143 x 10.000 = 171.430.000

XLNMM = (CPBB+LNMM)/SDĐPđơn vị = (120.000.000 + 20.000.000)/ 7.000 = 20.000sp

Bài 8

Doanh thu

10.000.000.000

100%

(-) CPKB (6tỷ + 2 tỷ)

8.000.000.000

80%

(=) SDĐP

2.000.000.000

20%

(-) CPBB

100.000.000

 

(=) TNT

1.900.000.000

 

 1. DTHV = 100.000.000/20% = 500.000.000
 2. Nếu tự thuê NV bán hàng:

CPBB = 100tr + (3 x 30tr) + 160tr = 350.000.000

CPKB = (5% x 10 tỷ) + 6 tỷ = 6.500.000.000 à tỷ lệ CPKB = 6,5 tỷ/10 tỷ = 65%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 65% = 35%

DTHV = 350.000.000/35% = 1.000.000.000

 1. Nếu tiếp tục sử dụng đại lý với mức hoa hồng 25%:

CPBB không đổi = 100tr

LNMM = 1,9 tỷ

CPKB = 6 tỷ + (25% x 10 tỷ) = 8.500.000.000 à Tỷ lệ CPKB = 8,5 tỷ/10 tỷ = 85%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

Cách 2:

Tỷ lệ CPKB cũ là 80%, nay tăng tỷ lệ hoa hồng lên 5% làm CPKB cũng tăng 5% à Tỷ lệ CPKB mới = 80% + 5% = 85%

à Tỷ lệ SDĐP = 100% - 85% = 15%

DTLNMM = (CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

 1. Tìm DT sao cho lãi như nhau trong 2 phương án:

Gọi X là DT cần tìm, ta có:

(X – 85%X) – 100tr = (X – 65%X) – 350tr

X – 85%X – X + 65%X = 100tr - 350tr

-20%X = -250tr

X = 250tr/20% = 1.250.000.000

Cách 2: DT như nhau đều là X

Giá vốn cũng sẽ như nhau: 60%X

Định phí 100.000.000 như nhau

Vậy còn lại chi phí bán hàng như nhau, nghĩa là:

5%X + 3 x 30.000.000 + 160.000.000 = 25%X

90.000.000 + 160.000.000 = 25%X – 5%X

250.000.000 = 20%X

X = 250.000.000/20% = 1.250.000.000

CPBB + LNMM)/Tỷ lệ SDĐP = (100tr + 1.900tr)/15% = 13.333.333.333

 1. Tìm DT sao cho lãi như nhau trong 2 phương án:

Gọi X là DT cần tìm, ta có:

(X – 85%X) – 100tr = (X – 65%X) – 350tr

X – 85%X – X + 65%X = 100tr - 350tr

-20%X = -250tr

X = 250tr/20% = 1.250.000.000

Cách 2: DT như nhau đều là X

Giá vốn cũng sẽ như nhau: 60%X

Định phí 100.000.000 như nhau

Vậy còn lại chi phí bán hàng như nhau, nghĩa là:

5%X + 3 x 30.000.000 + 160.000.000 = 25%X

90.000.000 + 160.000.000 = 25%X – 5%X

250.000.000 = 20%X

X = 250.000.000/20% = 1.250.000.000


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn