Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Hạch tóan thuế phải nộp thêm
Nợ 421 891,429 Nợ 152 2,971,428
     Có 3331 148,572      Có 632 2,971,428
     Có 3334 742,857 Nợ 632 2,971,428
Khi đem tiền nộp      Có 911 2,971,428
Nợ 3331 148,572 Nợ 911 2,971,428
Nợ 3334 742,857      Có 421 2,971,428
     Có 111, 112 891,429
Nộp tiền phạt + lãi chậm nộp Số thuế bị truy thu:
Nợ 421 756,378 VAT 148,572
     Có 111, 112 756,378 TNDN 742,857
Hoặc 891,429
Nợ 421 756,378 Tiền phạt
     Có 3338 756,378 10%/truy thu 89,143
Nợ 3338 756,378 Tiền lãi chậm nộp (Giả sử nộp chậm đúng 3 năm)
     Có 111, 112 756,378 90 ngày 40,114
(365 x 3)-90 627,120
667,235

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn