Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Chỉ tiêu 2012 2013
DT 100,000 100,000
Giá vốn 50,000 50,000
CP SCL TSCĐ  (KT) 10,000 10,000 C/L tạm thời về chi phí
CP SCL TSCĐ  (Thuế) 0 20,000
Lợi nhuận (KT) 40,000 40,000 C/L tạm thời về lợi nhuận
Thu nhập chịu thuế 50,000 30,000
Thuế TNDN (KT) (25%) 10,000 10,000 C/L tạm thời về thuế TNDN
Thuế TNDN (Thuế) 12,500 7,500
TS thuế TNDN hoãn lại TK 243 2,500 (2,500) TS của DN nằm trong tay  nhà nước, năm sau lấy lại
LN sau thuế (KT) 30,000 30,000
Định khoản thuế TNDN hoãn lại Nợ 243: 2.500 Nợ 8212: 2.500  
       Có 8212: 2.500      Có 243: 2.500  
  Nợ 8212: 2.500 Nợ 911: 2.500  
       Có 911: 2.500      Có 8212: 2.500  
Định khoản thuế TNDN hiện hành Nợ  8211: 12.500 Nợ  8211: 7.500
     Có 3334: 12.500      Có 3334: 7.500
Nợ 911: 12.500 Nợ 911: 7.500
    Có 8211: 12.500     Có 8211: 7.500

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn