Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

THANH TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

Đối với các doanh nghiệp, việc phát sinh nợ phải thu, phải trả luôn tồn tại dù ngắn hạn hay dài hạn. Và cách thanh toán hợp lệ các khoản nợ cũng là một vấn đề cần chú ý. Chẳng hạn như việc thanh toán khoản nợ bằng tiền cá nhân không phải bằng tiền công ty.

Vậy khoản tiền trên có được khấu trừ thuế và được xem là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN? Quy định ra sao? Kế toán Thiên Hùng sẽ giải đáp vấn đề này trong bài viết này.       

Các khoản nợ phải trả cá nhân  

Theo Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:Thanh toán các khoản nợ bằng tài khoản cá nhân sẽ được khấu trừ thuế và được xem là chi phí được trừ khi đầy đủ các chứng từ kế toán. Cụ thể:

“Trừ các khoản chỉ không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điểu kiện sau:

 1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuât, kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. b) Khoản chi có đủ hoả đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 3. c) Khoản chỉ nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giả trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải cỏ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các vãn bản pháp luật về thuế giả trị gia tăng… ”

Theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành 27/02/2015 sửa đổi bổ sung Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về điêu kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giả trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dan của Bộ Tài chính áp dụng đôi với các tô chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giả trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần cỏ giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Chúng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiếu là có chứng từ chứng minh việc chuyến tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng kỷ hoặc thông báo với cơ quan thuê tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (vỉ điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bênSSSs mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đãng ký giao dịch với cơ quan thuế)…”

Theo công văn Công văn 5465/TCT-KK của Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân như sau:

Để đáp ứng đủ điều kiện chi phí khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ Quyết toán TNDN khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân, các Doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Tài khoản cá nhân là lao động của Doanh nghiệp
 • Hình thức thanh toán bằng khoản cá nhân được quy định trong quy chế tài chính
 • Giấy ủy quyền cho nhân thực hiện giao dịch thanh toán
 • Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản nhân
 • Có đủ hồ sơ chứng từ về các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ 
Giấy ủy quyền

Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn