Menu

Đăng kí / Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Nhớ đăng nhập

Đăng kí

Đăng nhập bằng facebook

Có phải đăng ký lại giảm trừ gia cảnh không?

KHÔNG CẦN phải đăng ký và nộp lại hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh qua mỗi năm với điều kiện người đó làm cùng 1 cơ quan.

Nếu THAY ĐỔI nơi làm việc, nơi kinh doanh thì PHẢI đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh lại như lần đầu.

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 giảm trừ gia cảnh được xác định như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

  1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

  1. Mức giảm trừ gia cảnh

b.1) Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.

b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

 

  • Việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được quy định tại Điểm i, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN
  1. i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

 

 Xem thêm: Thay đổi thông tin hóa đơn khi thay đổi tên của Tp Thủ Đức?

 


Copyright © 2017 Kế toán TH. All rights reserved.

Thiết kế website: CNV.vn